Knowledge Management storage: จัดเก็บความรู้ในหน่วยงาน โดยจัดเป็นหมวด หมู่และมุมมองในการเข้าถึงได้หลายแบบตามความเหมาะสม

Development Knowledge: สร้างองค์กรโดยการตั้งหัวข้อ สำหรับท้าทายความคิดเพื่อให้เกิดการ Share ความรู้

Community: สร้างกลุ่มคนที่มีความสนใจในหัวข้อเดียวกัน หรือเฉพาะแผนก

Modify Knowledge Management: นำความรู้มาปรับปรุง แก้ไขให้ทันสมัยและ ตามความเหมาะสม

Assess Satisfaction: ประเมินความพึงพอใจ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น

Multiple Media Support: รองรับทั้งบทความ, Video และ File เสียง

Lesson Learn: ถอดบทเรียนจากการทำงานจริง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น